INTEGRITETSPOLICY & COOKIES

INTEGRITETSPOLICY

Som ett del i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och varför. Denna integritetspolicy beskriver vår behandling av dina uppgifter.

Firespect AB, organisationsnummer 559081-0460, Träslöv 7A, 432 91 Varberg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.


1. Personuppgifter med anknytning till vår marknadsföring och erbjudanden samt evenemang, nyhetsbrev eller andra utskick

1.1 Firespect AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1.2 Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress, arbetsplats och andra kontaktuppgifter. Dessa uppgifter har vi samlat in från dig i samband med (i) att du eller din arbetsgivare blev kund hos oss, (ii) du på annat sätt fick kontakt med oss, eller (iii) önskan från dig om att få inbjudningar/nyhetsbrev från oss.

1.3 Vi behandlar dina uppgifter för att kommunicera med dig och skicka marknadsföring till dig. Denna kommunikation omfattar utskick av nyhetsbrev, information om Firespect och våra produkter samt inbjudningar till evenemang.

Vi behandlar informationen med stöd av en intresseavvägning och Firespect berättigade intresse av att upprätthålla en affärsrelation med dig och kommunicera med dig i din yrkesroll rörande information som vi tror kan vara av intresse för dig. Vill du veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning kan du kontakta oss.

1.4 Dina uppgifter kan komma att behandlas av andra bolag inom Firespect-koncernen. Uppgifterna kommer att delas med IT-leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan molntjänstleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

1.5 Du har alltid en möjlighet att när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick från oss. Om du avregistrerar dig upphör vi omedelbart med vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.


2. Personuppgifter som behandlas inom ramen för våra kundrelationer

2.1 Firespect AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i anslutning till uppdraget.

2.2 Personuppgifterna som vi behandlar har lämnats till oss av (i) dig, (ii) din arbetsgivare, eller (iii) andra parter som har koppling till kundrelationen.

2.3 Vi behandlar uppgifter kopplade till anställda eller uppdragstagare hos juridiska personer och om kunder som är fysiska personer. Dessa uppgifter utgörs av namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter, uppdragsbeskrivning, ekonomiska uppgifter, faktureringsuppgifter och betalningsinformation.

2.4 Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt tillämpliga kundavtal samt för att administrera och utveckla kundrelationen.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse:

• För att kunna distribuera viktig information om våra produkter och deras service och underhåll.
• För att kunna distribuera viktig säkerhetsinformation i samband med användningsstopp / återkallande / nödvändiga serviceåtgärder.
• För att erbjuda och genomföra relevant produkt- och serviceutbildning med certifiering på individnivå.
• För att ha möjlighet att administrera och genomföra fakturering och bokföring.
• För att kunna kommunicera via mail, post och telefon.
• För att kunna administrera och boka möten.
• För att tillhandahålla effektiv och korrekt dokumentation, administration och handläggning av våra kundrelationer.
• För att tillvarata våra rättigheter vid rättsliga anspråk som riktas mot oss.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att uppfylla gällande lagkrav enligt bokföringslagen.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat krav, men är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig eller din arbetsgivare.

2.5 Dina uppgifter kommer att behandlas av andra bolag inom Firespect-koncernen. Uppgifterna kommer att delas med IT-leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan molntjänstleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

2.6 Uppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller din arbetsgivare behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig/din arbetsgivare. För att uppfylla lagkrav eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid, t.ex. för att kunna nå ut med viktig säkerhetsinformation relaterad till produkter som fortfarande kan vara i bruk även efter en avslutad kundrelation.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen.


3. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.


4. Dina rättigheter

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på tommy.paakkonen@firespect.se.

4.1 Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling
Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med verkan från och med återkallelsen.

Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning.

4.2 Rätt till tillgång
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

4.3 Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

4.4 Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning
Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning (marknadsföring).

Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.

4.5 Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

4.6 Rätt att inge klagomål
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.Imy.se).


COOKIES

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?
Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå att handla i butiken. Om du blockerar cookies kan du därför ej heller handla i butiken. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?
Denna webbplats använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen, inloggning på ”mina sidor” och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Informationen om inloggning på ”mina sidor” lagras i en så kallad sessionscookie och raderas därför när du stänger din webbläsare. Våra övriga cookies lagrar inte information för att identifiera dig.

Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

Tredjepartscookies
Vi använder Google Analytics och Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Våra social media-kopplingar med AddThis för till exempel Facebook, Google+, Linked In och Instagram sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.